Publicēts Kategorijas Bez tēmas

Kādi remontdarbi jāsaskaņo?

Ja beidzot esi nolēmis pārkrāsot grīdu, iestiklot balkonu vai izgāzt mājokļa sienu, ieskaties! Varbūt plānotie remontdarbi vispirms jāsaskaņo!

Mājokļa pārmaiņām noderēs kredīts remontam un labiekārtošanai! Piesakies konsultācijai klātienē vai Skype un sāc domāt par dizainu, materiāliem, formām un krāsām!

Bez pārbūves – esošā plānojuma ietvaros

Ja vēlies savā mājoklī ienest jaunas vēsmas un veikt kosmētisko remontu, ņem rokās instrumentus un radoši izpaudies! Pārkrāso sienas, slīpē grīdas vai nomaini logus bez speciālas dokumentācijas, ja remontdarbu laikā:

 • netiks mainīts ēkas fasādes koptēls;
 • netiks mainītas logu un durvju ailes;
 • netiks skartas nesošās un nenesošās konstrukcijas;
 • tiks saglabāta esosā skaņas izolācija un pārsegumus starp stāviem.

Jebkādi lielāki darbi par interjera projektu īstenošanu iepriekš jāsaskaņo!

Vienkāršotā atjaunošana

Ja remonta laikā esi iecerējis nopietnākas mājokļa pārmaiņas:

 • paplašināt kādu no telpām, nojaucot slodzi nenesošu dzīvokļa starpsienu;
 • veikt funkcionālus un tehniskus uzlabojumus, neskarot ēkas fasādi, nesošos elementus, konstrukcijas vai koplietošanas inženiertīklus,

tev būs jāiegūst vienkāršotai atjaunošanai nepieciešamie dokumenti!

Vispirms sameklē speciālistu – būvkomersantu vai būvspeciālistu –, kurš parūpēsies par projekta dokumentācijas izstrādi.

Tad Būvvaldē iesniedz dokumentus:

 • aizpildītu apliecinājuma kartes I daļu;
 • skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem;
 • grafisku dokumentu, kurā parādītas ēkas vai tās daļas plānā veicamās izmaiņas un/vai plānotie ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;
 • saskaņojumu ar ēkas vai tās daļas īpašnieku;
 • īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus (zemesgrāmatas apliecības kopiju, nomas vai īres līgumu u.tml.);
 • citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti (piemēram, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis u.tml.);
 • maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu;
 • informāciju par būvdarbu veicēju.

Būvvaldē izvērtēs tavu būvniecības ieceri un 14 dienu laikā sniegs akceptu, veicot atzīmi apliecinājuma kartē. Sākot no šī brīža, iecerētie būvniecības darbi jārealizē divu gadu laikā.

Ja to paredz nekustamā īpašuma apsaimniekošanas/pārvaldīšanas līgums, tad būvdarbu veikšana jāsaskaņo arī ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju vai pārvaldnieku!

Pēc ilgi gaidītā remonta pabeigšanas jādodas uz Valsts zemes dienestu un jāpasūta jauna Kadastrālās uzmērīšanas jeb inventarizācijas lieta (ja mainījies telpu logu vai durvju aiļu izvietojums, telpu norobežojošo konstrukciju savstarpējais izvietojums, telpu vai telpu grupu savstarpējais sadalījums vai skaits, telpu vai telpu grupu platība vai augstums).

Divu gadu laikā no apliecinājuma kartes saskaņošanas dienas jāatceras iesniegt Būvvaldē informācija par būvdarbu pabeigšanu – aizpildīta apliecinājuma kartes II daļa trīs eksemplāros un, ja nepieciešams, jaunās Kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija. Būvvalde desmit darba dienu laikā veiks īpašuma apsekošanu un piefiksēs būvdarbu pabeigšanu.

Remontdarbi skar nesošās konstrukcijas

Ja plāno veikt mājokļa pārbūvi, kura laikā:

 • tiks skarti ēkas nolietojušies nesošie elementi vai konstrukcijas;
 • tiks skarta ēkas fasāde vai koplietošanas inženiertīkli,

tev būs jāsagatavo un jāsaskaņo būvprojekts. Tas nozīmē, ka, arī pārbūvējot terasi vai iestiklojot balkonu, tev ir pienākums sagatavot speciālu dokumentāciju un iegūt būvatļauju!

Vispirms sameklē atbilstošu būvprojekta izstrādātāju un vienojies par nepieciešamās dokumentācijas izstrādi. Pēc tam dodies uz Būvvaldi, lai iesniegtu sagatavoto būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā. Būvvalde viena mēneša laikā izskatīs iesniegto dokumentāciju un lems par būvniecības ieceres akceptu, izdodot būvatļauju. Tajā tiks iekļauti projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, jo izsniegtā būvatļauja nedod tiesības būvēt, bet tikai uzsākt projektēšanu!

Pēc būvatļaujas saņemšanas varēsi uzsākt būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi, nodrošinot būvprojekta izstrādi. Tā oriģināls trijos eksemplāros un, ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinums jāiesniedz Būvvaldē. Ja būs izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, tad Būvvalde 15 darba dienu laikā būvatļaujā izdarīs atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Tie jāizpilda divu gadu laikā no atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Kad Būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, tikai tad varēsi ķerties klāt būvdarbiem! Noslēdz līgumu ar būvkomersantu par būvdarbu veikšanu un astoņu gadu laikā nodod būvi ekspluatācijā.

Ņem vērā, ka Būvvaldes speciālisti var veikt kontroli, apsekojot objektu remontdarbu laikā!

Pēc būvdarbu pabeigšanas jādodas uz Valsts zemes dienestu un jāpasūta jauna Kadastrālās uzmērīšanas jeb inventarizācijas lieta. Pēc tam jādodas uz Būvvaldi un jāierosina pārbūvētā mājokļa nodošana ekspluatācijā, iesniedzot:

 • jauno kadastrālās uzmērīšanas lietu;
 • apliecinājumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā;
 • atzinumus no tām institūcijām, kas izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
 • būvdarbu veicēja un autoruzrauga atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavoto būvniecības dokumentāciju (būvdarbu žurnāls, izpildmērījumu plāni u.tml.);
 • un citus dokumentus pēc būvvaldes pieprasījuma.

Būvvalde apsekos mājokli un pieņems to ekspluatācijā, izsniedzot un parakstot atbilstošu aktu.

1 doma par “Kādi remontdarbi jāsaskaņo?”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *