Publicēts Kategorijas Iegāde

Nomaksas pirkums un īre ar izpirkumu – būtiskākie riski un risinājumi

Ne katram izdodas iekrāt tik daudz finansiālo līdzekļu, lai uzreiz varētu iegādāties kāroto mājokli. Šādos gadījumos iespējams izmantot nomaksas pirkumu un īri ar izpirkuma tiesībām. Eversheds Sutherland Bitāns juriste Zanda Zaļuma sniedz ieteikumus, kādiem aspektiem pievērst īpašu uzmanību, slēdzot šāda veida darījumus.

Līguma saturs

Ņemot vērā, ka gan nomaksas pirkuma, gan īres ar izpirkumu gadījumā attiecības starp pircēju un pārdevēju turpināsies vairāku gadu garumā, jo īpaši svarīgi ir precīzi noregulēt pušu savstarpējās attiecības, tiesības un pienākumus rakstiski.

“Lieki atgādināt, ka gan situācijas, gan personas un to pārstāvji mēdz mainīties, un atsaukšanās uz mutisku norunu vai savstarpēji pieņemtu izpratni strīda gadījumā nelīdzēs,” norāda juriste.

Īpašumtiesību pāreja

Viens no būtiskākajiem jautājumiem šāda veida darījumos ir atrunāt, kurā brīdi notiks īpašumtiesību pāreja. Īpašumtiesības uz pircēja vārda tiks reģistrētas jau darījuma sākumā vai tikai beigās? Vai pārdevēja tiesību nodrošināšanai tiks reģistrēta hipotēka? Kura no darījuma pusēm un pie kādiem nosacījumiem ir tiesīga iesniegt dokumentus zemesgrāmatā īpašumtiesību reģistrācijai?

Jo tālāk no darījuma noslēgšanas brīža ir noteikts īpašumtiesību pārejas laiks, jo būtiskāk pircējam atrunāt īpašumtiesību pārejas nosacījumus!

Pušu tiesības rīkoties ar īpašumu

Ja īpašumtiesības saglabā pārdevējs, pircēja tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu būs visai ierobežotas – lielāko daļu darbību, piemēram, būvniecības, veikšanai būs nepieciešama īpašnieka piekrišana. Zanda Zaļuma skaidro, ka šādā gadījumā līgumā vēlams paredzēt nepieciešamo saskaņojumu sniegšanas kārtību un termiņus.

Tāpat juriste norāda, ka būtu vēlams arī ierobežot pārdevēja tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu līdz īpašumtiesību pārreģistrācijai. To iespējams atrunāt līgumā vai reģistrēt zemesgrāmātā, lai pasargātu pircēju no nepatīkamiem pārsteigumiem, piemēram, apgrūtinājumiem un ilgtermiņa nomas līgumiem.

Risku pāreja

Ar īpašumtiesību pāreju saistīts aspekts ir arī jautājums par risku pāreju. Pat, ja īpašumtiesības vēl saglabā pārdevējs, bet īpašums jau tiek nodots lietošanā pircējam, ļoti iespējams, ka pārdevējs uzstās, ka no šī brīža pircējs atbild arī par visiem ar nekustamo īpašumu saistītajiem riskiem. Šeit noderēs attiecīga nekustamā īpašuma risku apdrošināšana.

Maksājumu kavējums – risks palikt bez nekustamā īpašuma

Tāpat abām pusēm būtu svarīgi saprast, kādas sekas gaidāmas situācijā, ja pircējam nākas kavēt maksājumu veikšanu. Tā, piemēram, Civillikums paredz, ja nomaksas pirkuma gadījumā pircējs nokavējis vismaz divus maksājumus, pārdevējs var prasīt līguma atcelšanu, pieprasot atlīdzību par īpašuma lietošanu un zaudējumu kompensāciju. “Tikai tad, kad šie maksājumi segti, pircējam tiek atmaksāts atlikums no tā veiktajiem maksājumiem,” skaidro Eversheds Sutherland Bitāns juriste Zanda Zaļuma.

1 doma par “Nomaksas pirkums un īre ar izpirkumu – būtiskākie riski un risinājumi”

  1. Ļoti nepilnīga informācija. Kaut vai sadaļā par pārdevēja rīcības ierobežošanu gadījumā, ja pārdevējs saglabā īpašumtiesības. Nekur nav minēts, ko darīt gadījumā, ja pret īpašumu, kas vēl joprojām ir pārdevēja īpašumā tiek vērsta parāda piedziņa? Ir taču labi zināms, ka šādā gadījumā nekāda atzīme zemesgrāmatā nepalīdzēs no īpašuma nokļūšanas izsolē? Tāpat nav nekas uzsvērts par samaksas kārtību, par to, ka šī brīža tiesu prakse par samaksu apliecinošiem atzīst tikai bezskaidras naudas darījumu dokumentus. Kurpretī līdzšinējā situācija NĪ tirgū t.sk. ar nomaksu saistītajos gadījumos liecina par to, ka cilvēki vēl joprojām bieži vien samaksu veic skaidrā naudā ar cerību, ka līgumā ietvertais punkts par to, ka “pārdevējs ar savu parakstu uz šī Līguma apliecina, ka ir saņēmis ____ summu pilnā apmērā” pasargās viņus no pārdevēja vai viņa tiesību un saistību pārņēmēju negodprātības. Arī nereti sastopamie mantinieku strīdi par mantas sadali (ieskaitot arī tiesības mantot šāda veida īpašumus) nav pieminēti. Ja darījuma puses vadīsies no šajā rakstā pieminētajām tikai dažām būtiskākajām lietām – gan vienā, gan otrā gadījumā rezultātā nebūs pasargāta neviena no pusēm.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *